Algemene Voorwaarden

 1. Partijen en definities
 2. Barcode Nederland: Barcode Nederland, gevestigd te Arnhem aan de Meester B.M. Teldersstraat 7 (6842 CT), geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60191856, gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 3. Verdere gegevens van Barcode Nederland:

Website: www.barcodenederland.nl,

Email: [email protected],

Btw-identificatienummer: NL002373996B08

 1. De Klant: de (potentiële) afnemer van aangeboden goederen of diensten van Barcode Nederland.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Barcode Nederland verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod van Barcode Nederland en, al dan niet daaruit voortvloeiende, overeenkomsten die partijen met elkaar zijn aangegaan. Voor zover de inhoud hiervan niet is gewijzigd of er geen specifiekere

voorwaarden tussen partijen gelden, zullen deze algemene voorwaarden tevens voor

toekomstige verbintenisrechtelijke verhoudingen tussen partijen gelden.

 1. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen

uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 1. Algemene (inkoop)voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Derden die door Barcode Nederland bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.
 3. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig

zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel

mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.

 

Artikel 3 Aanbod en overeenkomst

 1. Elk aanbod, in de vorm van een offerte of anderzijds, is geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk en heeft een geldigheidsduur van 30 dagen na offertedatum, tenzij schriftelijk anders door Barcode Nederland is aangegeven.
 2. De prijzen zoals vermeld op de website of in een andere vorm van een aanbod zijn in Euro’s, exclusief btw en onderhavig aan heffingen, toeslagen en overige factoren. Eventuele prijzen op de website zijn uitdrukkelijk slechts richtprijzen en derhalve niet bindend.
 3. Een aanbod geldt niet automatisch voor nabestellingen.
 4. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens Barcode Nederland.
 5. De overeenkomst komt tot stand nadat beide partijen een op schrift gesteld aanbod hebben ondertekend, nadat Barcode Nederland een schriftelijke aanvaarding heeft bevestigd ofwel nadat Barcode Nederland, of een derde namens haar, is aangevangen met de uitvoering.
 6. Alle opgaven van Barcode Nederland van getallen, maten en kleur van de zaken in de getoonde of verstrekte ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen, foto’s of modellen zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde artikel leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan de zijde van Barcode Nederland.
 7. De overeenkomst wordt uitdrukkelijk onder de opschortende voorwaarde van toereikende beschikbaarheid van de bestelde producten aangegaan.
 8. Het staat Barcode Nederland vrij om, met opgaaf van redenen, een aanvraag af te wijzen. Een dergelijke aanvraag wordt niet op onredelijke gronden afgewezen. Barcode Nederland heeft in elk geval het recht om een aanvraag te weigeren bij gegronde vrees dat de geleverde zaken of diensten worden gebruikt voor onwettige of onethische doeleinden.
 9. De leveringen door Barcode Nederland zijn afhankelijk van derde partijen, zoals directe leveranciers, transporteurs of telecommunicatieverbindingen. De Klant is hiermee bekend en accepteert dat de leveringen kunnen worden vertraagd, beperkt in omvang of hoedanigheid of geannuleerd indien dat op grond van het hiervoor beschreven noodzakelijk is.

 

Artikel 4 Uitvoering, Leveringen en Verplichtingen van de Klant

 1. Barcode Nederland zal binnen de aangegeven/geschatte termijn de overeenkomst trachten na te komen. Deze termijn is niet fataal, waardoor de Klant Barcode Nederland altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan. Barcode Nederland heeft slechts een inspanningsverbintenis om eventueel overeengekomen termijnen te halen.
 2. Barcode Nederland is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fases uit te voeren en het aldus uitgevoerde deel afzonderlijk te factureren.
 3. Tenzij anders overeengekomen vindt de levering door Barcode Nederland via internet op het door de Klant opgegeven e-mailadres plaats.
 4. De Klant is er zelf verantwoordelijk voor dat de bestelling afgeleverd kan worden.
 5. Barcode Nederland is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat de Klant onjuiste of onvolledige (adres)gegevens aan Barcode Nederland heeft verstrekt.
 6. Barcode Nederland is niet gehouden schade als gevolg van vertraging in de levering, die aan de Klant is toe te rekenen, te vergoeden.
 7. Het staat Barcode Nederland vrij de levering te laten uitvoeren door derden. De toepassing van art. 7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.
 8. Het risico van verlies of waardevermindering van de leveringen gaat op de Klant over vanaf het moment dat deze hem ter beschikking zijn gesteld of zouden worden gesteld, maar dit moment onder verantwoordelijkheid van de Klant is vertraagd. Dit ongeacht of de eigendomsoverdracht reeds heeft plaatsgevonden.
 9. De Klant stelt Barcode Nederland in de gelegenheid de opdracht te verrichten en verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door Barcode Nederland.
 10. De Klant is verplicht om alle door Barcode Nederland gevraagde gegevens en informatie met betrekking tot de uitvoering van deze overeenkomst of het gebruik van de codes te verstrekken. De Klant staat ervoor in dat de door of namens haar aan Barcode Nederland verstrekte gegevens juist en volledig zijn. Wijzigingen in deze gegevens dienen door de Klant zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Barcode Nederland te worden medegedeeld.
 11. De geleverde codes zijn uitsluitend bestemd voor het eigen gebruik van de Klant. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Barcode Nederland is de Klant niet gerechtigd om (een deel van) de codes aan derden in gebruik te geven, te verkopen of op andere wijze ter beschikking te stellen. Het is De Klant tevens niet toegestaan om de codes en/of de certificaten te wijzingen, over te dragen of zelf codes te genereren of ontwerpen.
 12. De Klant is verplicht door Barcode Nederland geleverde codes uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met de daarvoor geldende wet- en regelgeving. De Klant garandeert dat zij de codes niet gebruikt op, voor of aan producten/content dat in strijd is met de geldende wet- en regelgeving. De Klant is verplicht om dit regelmatig te controleren. Barcode Nederland kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen doordat De Klant met of door de codes handelt in strijd met wet- en regelgeving. De Klant vrijwaart Barcode Nederland voor alle gevolgen hiervan.
 13. De Klant is verplicht in alle opzichten mee te werken aan een onderzoek, door een door Barcode Nederland of vanuit overheidswege aangestelde inspecteur/onderzoeker, om te controleren of De Klant de afspraken uit deze overeenkomst correct nakomt.

 

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

 1. Het eigendom van de verkochte goederen gaat, in tegenstelling tot de feitelijke machtsverschaffing, pas over op de Klant nadat deze al hetgeen de Klant ter zake uit de overeenkomst aan Barcode Nederland verschuldigd is of zal zijn, volledig heeft voldaan. Hieronder wordt derhalve niet enkel de koopsom gerekend, maar onder andere ook eventuele bijkomende kosten en buitengerechtelijke incassokosten.
 2. Ingevolge dit eigendomsvoorbehoud is de Klant derhalve niet gerechtigd om de goederen te vervreemden of te bezwaren met bijvoorbeeld een pandrecht.
 3. De Klant verbindt zich, in verband met de effectiviteit van het eigendomsvoorbehoud, om Barcode Nederland tijdig en adequaat te informeren bij een dreigend faillissement, surseance van betaling, schuldsanering of wanneer derden dreigen beslag te leggen op een van de, met eigendomsvoorbehoud geleverde, goederen. De Klant is tevens gehouden ten behoeve van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken adequaat te verzekeren tegen schade en diefstal.
 4. Wanneer de Klant in gebreke is bij de nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst, is de Klant verplicht op verzoek van Barcode Nederland alle benodigde medewerking te leveren waardoor Barcode Nederland weer onbezwaard over de geleverde goederen kan beschikken. Dit houdt mede in de eventuele plicht om op verzoek van Barcode Nederland de goederen kosteloos retour te zenden.

 

Artikel 6 Prijzen en betaling

 1. Door het sluiten van de overeenkomst achten partijen alle bedragen en prijzen redelijk en billijk.
 2. Tenzij anders overeengekomen is het gehele bedrag, bij vooruitbetaling verschuldigd. Facturen dienen binnen 14 dagen na ontvangst daarvan te zijn voldaan door middel van girale overboeking. Barcode Nederland is direct na de totstandkoming van de overeenkomst gerechtigd om de factuur te sturen.
 3. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn door de Klant is Barcode Nederland terstond gerechtigd om de Klant een vertragingsrente van 1% van de hoofdsom per maand alsmede een bedrag ten behoeve van de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Laatstgenoemde kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimaal beloop van EUR. 150,- exclusief btw. Ten aanzien van Particulieren zal worden aangesloten bij de regeling als opgenomen in het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten.
 4. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Barcode Nederland is het de Klant niet toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen.

 

Artikel 7 Beëindiging

 1. Barcode Nederland heeft het recht de overeenkomst met de Klant met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:
  1. De Klant zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Barcode Nederland ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt;
  2. Aan de Klant (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of de Klant in staat van faillissement wordt verklaard, de Klant een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of de Klant onder curatele of bewind wordt gesteld.
  3. In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn alle door de Klant aan Barcode Nederland verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar. Wanneer het werk niet volledig is voltooid is de Klant een evenredig deel van de totale geldsom verschuldigd.
  4. In geval van beëindiging van de overeenkomst zal de Klant op verzoek van Barcode Nederland alle benodigde medewerking leveren waardoor Barcode Nederland weer onbezwaard over de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken kan beschikken.
  5. De Klant heeft geen herroepingsrecht omdat De Klant heeft verklaard niet als consument te handelen, maar in de uitoefening van een bedrijf of beroep. In het geval dat De Klant toch consument zou zijn, heeft hij evenmin een herroepingsrecht omdat de geleverde producten uniek zijn en maatwerk betreffen.
  6. Art 7:408 BW is uitgesloten. De Klant heeft geen mogelijkheid om de een overeenkomst van opdracht tussentijds op te zeggen.
  7. Barcode Nederland is te allen tijde gerechtigd om een code in te trekken en dus het gebruiksrecht/de waarde ervan aan de Klant te onttrekken, indien dit in overeenstemming gebeurt met relevante wet- en regelgeving of indien de klant de codes gebruikt in strijd met de bepalingen uit deze overeenkomst. De Klant heeft hierbij geen recht of enige schadevergoeding. Na intrekking is Barcode Nederland gerechtigd om de code opnieuw uit te geven.

 

Artikel 8 Garanties en aansprakelijkheid

 1. De Klant is gehouden de levering en uitvoering zo spoedig mogelijk, doch binnen 24 uur te controleren op conformiteit met betrekking tot kwantiteit en kwaliteit. Wanneer de prestatie niet voldoet aan de conformiteit die op basis van de overeenkomst is overeengekomen, en er derhalve sprake is van een gebrek, dient De Klant binnen 48 uur na levering Barcode Nederland hieromtrent te informeren.
 2. Na de informatieverschaffing als bedoeld in het vorige lid zal Barcode Nederland het gebrek kosteloos naar redelijkheid herstellen ofwel vervangen. Wanneer geen van de hiervoor beschreven twee remedies uitkomst biedt om het gebrek effectief te verhelpen, heeft De Klant het recht de overeenkomst te ontbinden waarbij De Klant de kosten draagt voor retournering van het geleverde. Het voorgaande geldt zonder dat De Klant recht heeft op enige schadevergoeding.
 3. Wanneer het gebrek is ontstaan door een fout die aan De Klant is toe te rekenen of De Klant Barcode Nederland omtrent het gebrek te laat heeft geïnformeerd, vervalt zijn recht op herstel, vervanging of eventuele ontbinding zoals beschreven in dit artikel. De bewijslast dat de fout niet aan De Klant is toe te rekenen ligt bij De Klant.
 4. Het bestaan van een gebrek schort de betalingsverplichting van De Klant niet op.
 5. De Klant heeft nimmer recht op enige remedie indien het geleverde onjuist of onzorgvuldig is gebruikt.
 6. De Klant is verplicht de goederen gebruiken volgens de daarvoor bestemde wet- en regelgeving en verstrekte documenten, zoals een instructiehandleiding en instructies. De klant verplicht zich de goederen uitsluitend te laten gebruiken door personen die op de juiste wijze zijn geïnstrueerd over het gebruik. Wanneer het voornoemde niet in acht wordt genomen of door De Klant extra’s en/of veranderingen, in welke vorm dan ook, worden aangebracht, vervalt de iedere garantie en aansprakelijkheid van Barcode Nederland.
 7. Mocht Barcode Nederland onverwijld jegens De Klant aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de hoogte van het eventuele factuurbedrag te vermeerderen met 15% of anders tot het bedrag waarop de door Barcode Nederland gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
 8. Aansprakelijkheid van Barcode Nederland reikt te allen tijde niet tot lichamelijk letsel of gevolgschade en behoudens opzet of grove schuld eveneens niet tot zaakschade, immateriële schade of gederfde winst.
  9. De Klant vrijwaart Barcode Nederland voor de in verband met de overeenkomst ontstane schade van derden doordat Barcode Nederland heeft gehandeld, waaronder een nalaten begrepen, uitgaande van de door De Klant onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie, gegevens en bescheiden of in afwijking van deze algemene voorwaarden.
 9. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Barcode Nederland tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 12 maanden.
 10. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de codes, bijvoorbeeld dat deze in overeenstemming zijn met de geldende wet- en regelgeving. Deze wet- en regelgeving kan van tijd tot tijd en per land/regio verschillen. De Klant dient dit zelf (continu) te verifiëren. Barcode Nederland geeft geen enkele garantie met betrekking tot wet- en regelgeving omtrent het gebruik van de codes en/of de tijdsduur en geografisch gebied waarin de codes kunnen worden gebruikt.

 

Artikel 9 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Barcode Nederland geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie, transportproblemen, brand, verlies of beschadiging bij transport en overheidsmaatregelen.
 2. Tijdens overmacht worden verplichtingen van Barcode Nederland opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of zich andere omstandigheden voordoen waardoor het voor Barcode Nederland onevenredig bezwarend is om aan haar verplichtingen te voldoen, is Barcode Nederland bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan de Klant en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 3. Indien Barcode Nederland bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.

 

Artikel 10 Rechten van intellectuele eigendom

 1. Tenzij het goed er zich niet voor leent, is Barcode Nederland te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen. Zonder voorafgaande toestemming is het de Klant niet toegestaan het goed zonder vermelding van de naam van Barcode Nederland in productie te nemen, openbaar te maken of te verveelvoudigen.
 2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft Barcode Nederland steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde codes en/of goederen, (beeld)merken, afbeeldingen, logo’s, foto’s en soortgelijke materialen ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
 3. Barcode Nederland kan voorafgaand geen toezeggingen doen met betrekking tot de omvang en volgorde van nummers in de code of (andere) vormgeving. Dit geldt ook indien Barcode Nederland toch een dergelijk verzoek in ontvangst en behandeling neemt. Barcode Nederland is hiervoor immers afhankelijk van derden, waaronder andere leveranciers van de codes. Om die reden kan Barcode Nederland ook niet volledig garanderen dat een geleverde code uniek en dus niet al door een ander in gebruik is of later nogmaals wordt uitgegeven. De Klant is zelf verantwoordelijk om dit voor zover mogelijk te verifiëren en voor eventuele inbreuken en vrijwaart Barcode Nederland zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden geldend kunnen maken. Indien mocht blijken dat een code vaker is uitgegeven, heeft De Klant recht op herstel en dus een nieuwe code, zonder aanspraak te kunnen maken op enig andere remedie zoals schadevergoeding.

 

Artikel 11 Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten

 1. Barcode Nederland is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen. De Klant is slechts bevoegd haar rechten en verplichtingen aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van Barcode Nederland.
 2. Op deze – en andere tussen partijen gesloten – overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitzondering van het Weens Koopverdrag. Mocht in de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een overeenkomst, dan is op die verbintenis tevens Nederlands recht van toepassing.
 3. In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement van de hoofdvestigingsplaats van Barcode Nederland. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaat omtrent niet-contractuele verbintenissen is tevens de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement van de hoofdvestigingsplaats van Barcode Nederland.